Nous processos selectius al Consell Comarcal: Treballador/a Social i Tècnic/a auxiliar d’Informàtica. Presentació d’instàncies fins el 12 de juliol

S’ha publicat al BOPB i al DOGC la convocatòria i les bases de dos nous processos de selecció: Treballador Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS), Grup A – subgrup A2, com a personal funcionari interí, per cobrir necessitats actuals i futures urgents i sobrevingudes, així com possibles vacants temporals i substitucions que es puguin produir en el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Tècnic/a auxiliar d’Informàtica del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Grup C – subgrup C1, en execució d’un programa de caràcter temporal vinculat al projecte “Digitalització al servei de les persones” finançat amb fons Next Generation, com a personal funcionari interí o personal laboral temporal, i la creació d’una borsa de treball per a possibles substitucions, necessitats sobrevingudes i places vacants de caràcter temporal del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El termini de presentació de sol·licituds d’ambdós processos finalitza el dia 12/07/2023 (20 dies naturals).
< tornar a noticies