Nous processos selectius al Consell Comarcal: Tècnic/a superior de Gestió Econòmica i Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació. Presentació d’instàncies fins el 27 de novembre

Es posen en marxa dos processos selectius, un per a cobrir un lloc de treball com a Tècnic/a superior de Gestió Econòmica com a personal funcionari interí i un segon lloc de treball com a Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació de Gestió Econòmica com a personal funcionari interí. S’ha publicat al BOPB la convocatòria i les bases de dos nous processos de selecció: Tècnic/a superior de Gestió Econòmica del Grup A – Subgrup A1, mitjançant procediment de concurs oposició torn lliure, i creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats de caràcter temporal del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. BOPB convocatòria Tècnic/a superior de Gestió Econòmica Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació del Grup A – Subgrup A2, com a personal funcionari interí / personal laboral temporal per a cobrir per cobrir necessitats actuals i futures urgents i sobrevingudes, així com possibles vacants temporals i substitucions que es puguin produir en el Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. BOPB convocatòria Tècnic/a mitjà/na d’Ocupació El termini de presentació de sol·licituds d’ambdós processos inicia el 7 de novembre i finalitza el dia 27 de novembre (ambdós dies inclosos).
< tornar a noticies