CERQUEM TÈCNIC/A D’IGUALTAT AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Es tracta del procés per a seleccionar una borsa de professionals, corresponent al Grup A, subgrup A2, Tècnic/a mitjà/ana d’Igualtat, com a personal laboral/personal funcionari, mitjançant el procediment de concurs-oposició, per cobrir necessitats actuals i futures urgents i sobrevingudes, així com possibles vacants temporals i substitucions que es puguin produir, amb caràcter temporal.
Data: El període de presentació d’instàncies és del 17 de juny al 6 de juliol de 2022.
Font: https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/feina-obert-el-proces-selectiu-per-crear-una-borsa-de-treball-de-professional-tecnic-digualtat-al-consell-comarcal/
< tornar a noticies